วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และกิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
จ้างเหมาติดตั้งเครื่อง GPS รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๗๖๗ ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมเครื่องแปลงไฟเสียงไร้สายเทศบาลตำบลปรางค์กู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโเมนเนม (สัญญาต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
จ้างจัดสถานที่การจัดพิธีการและกิจกรรมการจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่ โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
จ้างเหมาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง