วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดเตรียมขบวนแห่ ที่ ๑ โครงงานจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างเหมาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงและรถเครื่องเสียงในขบวนแห่ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง โครงการจัดกิจกรรมให้ความรู้เด็กปฐมวัย ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนบ้านระกาพร้อมติดตั้งเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์(บัญชีนวัตกรรมไทย) หมู่ ๔ บ้านระกา ตำบลพิมาย กว้างเฉลี่ย ๕.๔๔ เมตร ยาว ๒,๓๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ดำเนินการ
20  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำทิ้งคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล ๑ และถนนเทศบาล ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)