การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
กองการประปา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
e-service บริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report/Manual
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
   
     

 


   
  นางวิไลวรรณ    พาสดา  
  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
  ปลัดเทศบาลตำบลปรางค์กู่  
  095-8785164  
นางวิไลวรรณ   พาสดา นางอรพันธ์  ศรีระษา นายสิริพงษ์ชัย  มั่นทรัพย์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการ
ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาการ
ผู้อำนวยการกองช่าง
095-8785164 094-3414682 085-0235745
จ่าเอกประวิช  บุตรงาม นายณัฐพงศ์  อสิพงษ์ นางสาวศศิธร   ธรรมชาติ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองาสธารณสุขฯ
084-8884901

065-1184729

087-4463529
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 456919 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน