การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
กองการประปา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
e-service บริการประชาชน
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report/Manual
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลปรางค์กู่

          “เมืองปรางค์กู่น่าอยู่  แหล่งผลิตเกษตรอินทรีย์  วิถีสามเผ่าไทย”

 

พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลปรางค์กู่

          วิสัยทัศน์  เป็นเสมือนจุดหมายปลายทาง พันธกิจ  เป็นขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักหรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุ่งเน้นที่องค์กรจะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนด

 

เทศบาลตำบลปรางค์กู่  จึงได้กำหนดพันธกิจการพัฒนาเทศบาล  ดังนี้

          ๑. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ – ทางบก

          ๒. การกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลมูลฝอย

          ๓. การพัฒนาบริหารจัดการสู่หลักธรรมาภิบาล

          ๔. ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์

          ๕. อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีสามเผ่าไท

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเทศบาล

          จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา เป็นการกำหนดขอบเขตของกิจกรรมที่ควรค่าแก่การดำเนินการ ซึ่งกิจกรรมหรือขอบเขตเหล่านี้จะสนับสนุนหรือนำไปสู่การบรรลุ พันธกิจและวิสัยที่กำหนด

          เทศบาลตำบลปรางค์กู่  จึงได้กำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเทศบาล  ดังนี้

  1. การคมนาคมและขนส่ง มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
  2. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
  3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
  4. เกษตรกรทำการเกษตรอินทรีย์
  5. อนุรักษ์ประเพณีสามเผ่าไทให้คงอยู่ตลอดไป
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 467159 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน