การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
กองการประปา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
e-service บริการประชาชน
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report/Manual
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  17 เม.ย. 2567    คู่มือการแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ 12
  17 เม.ย. 2567    คู่มือการจัดเก็บภาษีป้าย 2567 12
  17 เม.ย. 2567    คู่มือการลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2567 6
  17 เม.ย. 2567    คู่มือการลงทะเบียนเบี้ยผู้พิการ 2567 5
  15 มี.ค. 2565    คู่มือประชาชน เรื่อง การชำระภาษีป้าย 155
  15 มี.ค. 2565    คู่มือประชาชน เรื่อง การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 154
  15 มี.ค. 2565    คู่มือประชาชน เรื่อง การขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 146
  15 มี.ค. 2565    คู่มือประชาชน เรื่อง การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ. ทะเบียนพาณิย์ พ.ศ. 2499ฯ 130
  15 มี.ค. 2565    คู่มือประชาชน เรื่อง การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ฯ 127
  15 มี.ค. 2565    คู่มือประชาชน เรื่อง การจดทะเบียน(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ฯ 130

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 456853 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน