การสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
กองการประปา
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ร้องเรียนการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
e-service บริการประชาชน
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน/คู่มือ
Report/Manual
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ : www.prangkucity.go.th
 
 สภา เทศบาล

นายเทพธนกุล จันทรสาร
ประธานสภาเทศบาล
นายปรีชา เหล่าดี
รองประธานสภา
นายปรีชา เหล่าดี นายเทพธนกุล จันทรสาร
สมาชิกสภาเขต 1 สมาชิกสภาเขต 2
นายเเดง   จันทอง นางไสว  บุญหอม
สมาชิกสภาเขต 1 สมาชิกสภาเขต 2
นางสุภาพร  เรียงทอง นายเส็ง  คำเสียง
สมาชิกสภาเขต 1 สมาชิกสภาเขต 2
นายประวิทย์  จันทะวงษ์ นายวิทยา  ไชยปัญญา
สมาชิกสภาเขต 1 สมาชิกสภาเขต 2
นางสาวสิริเรียม  อสิพงษ์ นางสาวรัชนี  แหวนวงษ์
สมาชิกสภาเขต 1 สมาชิกสภาเขต 2
นางสิน    แหวนวงษ์ นายจรัสพงษ์  ม่วงอ่อน
สมาชิกสภาเขต 2 สมาชิกสภาเขต 2
 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 467170 คน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน